Water Impact Forecast – Wat-IF

Een beslisondersteunende tool om duurzaamheid en waterkwaliteit te verhogen en de operationele kosten van rwzi’s te reduceren

De noordelijke waterschappen zijn volop actief met de energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord Unie en Rijk, en de Klimaatmonitor 2019 laat zien dat er grote vooruitgang wordt geboekt in het terugdringen van de klimaatvoetafdruk, vooral door focus op de inkoop van duurzame energie. De totale hoeveelheid ingekochte energie is tussen 2018 en 2019 echter gestegen: met 0,7% bij zuiveringsbeheer en 10,7% bij watersysteembeheer. Daarnaast blijkt uit de rapportage dat de emissies van lachgas uit RWZI’s sterk wordt onderschat. Lachgas (N2O) is een zeer potent broeikasgas; de Global Warming Potential (GWP) van lachgas is 265 maal die van CO2. Als gevolg van diverse aanpassingen in de berekeningsmethodiek wordt verwacht dat de klimaatvoetafdruk van de waterschappen vanaf 2021 weer zal stijgen.

Wat willen we met de Wat-IF tool bereiken?

  • De noordelijke waterschappen ondersteunen bij een verdere verduurzaming van hun RWZI’s, in het bijzonder het terugdringen van het energie- en chemicaliënverbruik, en het minimaliseren van lachgas-emissies tijdens de zuivering van afvalwater;
  • Het ontwikkelen van een digitale beslisondersteunende tool die resultaten van gepubliceerde onderzoeken en pilotprojecten in binnen- en buitenland vertaalt naar mogelijke optimalisatiescenario’s voor de specifieke zuivering van de gebruiker, zodat de verwachte kosten en opbrengsten in termen van geld, klimaatvoetafdruk en waterkwaliteit snel kunnen worden doorgerekend op basis van de specifieke karakteristieken van de zuivering;
  • Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke interface en presentatiemodule voor de Wat-IF tool, die gebruikers stap voor stap door het proces leidt en heldere uitkomsten presenteert.
  • Beoogd resultaat: digitale beslisondersteunende tool waarbij waterschappen kengetallen van hun RWZI invoeren en vervolgens aan de hand van diverse scenario’s direct inzicht krijgen hoe zij hun effluentkwaliteit verder kunnen verbeteren, energieverbruik (en daarmee ook kosten) kunnen reduceren, en lachgasemissies kunnen minimaliseren.
0

 21 Waterschappen beheren in totaal 315 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Nederland.

0 m3

Ieder jaar wordt meer dan 1,7 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd door de Nederlandse rwzi’s (Bron: WAVES databank)

VIA Software ontwikkeling

Ideal & Co en het Sensileau Kennisuitwisselingsplatform voor Sensortechnologie ontwikkelen gezamenlijk een model, genaamd Water Impact Forecast, ofwel Wat-IF (zie Figuur). Deze tool biedt de mogelijkheid om snel verschillende verduurzamingsscenario’s uit pilot-demonstraties door te rekenen op basis van eigen getallen en zuiveringskarakteristieken. Wat-IF doet in feite drie dingen:

  1. Het model vertaalt resultaten van gepubliceerde onderzoeken en pilotproject in binnen- en buitenland naar een specifieke rwzi, zodat de beoogde effecten snel kunnen worden doorgerekend. Hierdoor wordt meer zekerheid verkregen over de schaalbaarheid van effecten, omdat met eigen dimensies en omstandigheden rekening wordt gehouden.
  2. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd en omvatten alle benodigde informatie om alle discussieniveaus (technisch, management en politiek-bestuurlijk) te voeden ten aanzien van technische haalbaarheid, realistische uitvoerbaarheid en consequenties van politieke keuzes.
  3. Verschillende scenario’s worden vergelijkbaar gemaakt op basis van kosten en baten, die uitgedrukt worden als kosten/kostenbesparing, energiegebruik/tonnen CO2-reductie, en ecokosten (ecotoxiciteit)/ecobaten (verbeterde waterkwaliteit).

De Wat-IF tool draagt bij aan het versnellen van de implementatie van innovatieve technologieën ten behoeve van de verduurzaming van rioolwaterzuiveringen.

Get inspired

A sensor solution for every water challenge. Browse the sensor database, attend events and share your experience.

Already a member? Log in here.

TRY NOW