Thema: ‘Het water staat ons aan de lippen’

Op basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW)moet de waterkwaliteit in Europa in 2021 in goede staat zijn. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds lozingen en afstroming van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. De landbouw is hier voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor, terwijl in 2027 sprake moet zijn van een nulemissie.

Wanneer? Vrijdag 12 februari van 13:00 – 14:00

Centraal staan de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat: Verminderen van emissie van GBM en nutriënten, tegengaan van verdroging, voldoende beschikbaarheid van zoet water, tegen gaan van verzilting, verslechtering biodiversiteit, etc.

Deze punten worden besproken door drie sprekers:

  • Wolter van der Kooij, Lector Agrarisch Waterbeheer Aeres Hogeschool Dronten

Wolter gaat toelichten hoe hij als Lector Agrarisch Waterbeheer naar deze uitdagingen kijkt. Waar liggen de grootste uitdagingen en welke oplossingen liggen voor de hand? Wat is de rol van de landbouw en waterbeheerders hierbij? Welke rol kan online monitoring (sensortechnologie) hierbij spelen?

  • Wybo Nijdam, Projectleider Watersystemen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wybo gaat in op de uitdagingen waar HHNK en de landbouw in Noord-Holland voor staat. Wat zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen? Zijn er goede voorbeelden? Wat is de rol van het waterschap hierbij en van de landbouw? Welke rol kan online monitoring hierbij spelen?

  • Arno Hooijboer, Projectleider WaterSNIP / onderzoeker waterkwaliteit RIVM

Recent heeft de Minister van LNV is Meststoffenwet aangepast met het oog op het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Arno Hooijboer is projectleider van WaterSNIP. WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid). Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren. Arno gaat dit in zijn presentatie toelichten.

Deelname aan het webinar kost 15 credits

Meld u hier aan voor het webinar