Loading Events
This event has passed.

Opzet van het symposium

Het symposium wordt georganiseerd als een hybride evenement. U kunt zich aanmelden voor fysieke of online deelname. Bij fysieke deelname kunnen, vanwege de beperkte beschikbaarheid van plaatsen, maximaal 2 personen per organisatie aanwezig zijn. In totaal kunnen we maximaal 16 gasten in Leeuwarden ontvangen, waarbij de geldende corona-maatregelen in acht worden genomen. Het programma omvat een ochtend- en een middaggedeelte; beide worden hieronder nader toegelicht. Voor de deelnemers in Leeuwarden is koffie/thee en een lunch voorzien. Deelname aan het symposium is geheel gratis indien uw organisatie een actief Sensileau-account heeft.

Programma

Ochtendsessie: betere waterkwaliteit door sensoren 

Van de land- en tuinbouw wordt verwacht dat zij naar de toekomst toe een klimaatbestendige bedrijfsvoering hebben. Met hun bedrijf moet ze inspelen op situaties als wateroverlast, droogte, verzilting en maatregelen nemen om in tijden van schaarste voldoende zoet water beschikbaar te hebben. Voor een goede waterkwaliteit is het van belang dat zij de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nog verder gaan verminderen. Sensoren en nieuwe technologie dragen bij aan het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze processen. Boeren en tuinders tonen ook steeds meer interesse in betaalbare oplossingen voor watermanagement op hun bedrijf.

In het ochtendprogramma besteden we aandacht aan drie pilotprojecten die tot doel hebben (afval)waterstromen op agrarische bedrijven inzichtelijk en beheersbaar te maken. Jan Broos van Sensileau zal ingaan op het project ‘Emissiearme voeropslagen op (melk)veebedrijven’. In dit project wordt in de praktijk onderzoek gedaan naar het meten en sturen van vrijkomende (afval)waterstromen bij de opslag van gras en snijmaïs. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een robuuste  zelfsturende klep voor het effectief scheiden van ‘vuil’ en ‘schoon’ water uit een voeropslag. De klep zorgt er voor dat perssap/percolaatwater wordt opgevangen en schoon regenwater direct wordt geloosd.

De tweede spreker is Bob Laarhoven van het Centre of Expertise Water Technology (CEW). Hij zal de voorlopige resultaten presenteren van het landelijke project ‘Monitoren erfemissies op (melk)veebedrijven’. In opdracht van de Commissie Waterketens en Emissie van de Unie van waterschappen wordt in dit project onderzoek gedaan naar het representatief en betrouwbaar inzichtelijk maken van de omvang van erfemissie. Bob zal ingaan op stap 1 waarin het bepalen van een representatieve en betrouwbare gidsparameter voor de vervuiling centraal staat en hoe deze gemeten kan worden met een betrouwbare en betaalbare sensor. Bij voldoende betrouwbare resultaten wordt in stap 2 de erfemissie op (melk)veebedrijven gemeten.

De derde spreker is Freek van den Heuvel van Bioclear Earth. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een nieuw zuiveringsconcept voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) uit afvalwaterstromen zonder restlozingen. Door erfemissie gaan waardevolle (en dure) GBM verloren en ontstaat een onaanvaardbare milieubelasting. Voor het behoud van een effectief middelenpakket en voor een goede waterkwaliteit is het van belang dat er effectieve zuiveringstechnieken op de markt komen waar in de sector ook draagvlak voor is. Freek zal ingaan op het zuiveringssysteem, gebaseerd op natuurlijke en biologische processen d.m.v. een absorptie-regeneratie en de resultaten van onderzoek tot nu toe.

Dit zijn drie voorbeelden van projecten die agrariërs perspectief bieden door met inzet van sensoren en technologie de erfemissie op hun bedrijf te verminderen. Ze kunnen hiermee voldoen aan wet- en regelgeving en bijdragen aan het behalen van de KRW doelen in 2027. Na de drie lezingen is er ruimte voor vragen en discussie.

Middagsessie: de beste sensor voor de juiste toepassing

Het aanbod aan waterkwaliteitssensoren blijft steeds verder toenemen, en daardoor wordt het selecteren van de meest geschikte sensortechnologie in toenemende mate een ingewikkeld proces. Aanbestedingstrajecten voor de aanschaf van nieuwe waterkwaliteitssensoren zijn een belangrijk hulpmiddel om uit de vele aangeboden technologieën de juiste toepassing te kiezen. Hoe preciezer de eindgebruiker zijn vragen, eisen of wensen kan formuleren, des te groter de kans dat een leverancier een daadwerkelijk passende technologie kan aanbieden. En toch lukt het eindgebruikers en leveranciers niet altijd om samen bij de best mogelijke oplossing te komen. Hoe komt dat?

Tijdens het middagprogramma benaderen we de wisselwerking tussen producent en eindgebruiker van waterkwaliteitssensoren van twee kanten. Evert van de Werfhorst van The Sensor Factory vertelt wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën en welke rol de ‘user requirements’ daarbij spelen. Vervolgens nemen we het aanbestedingstraject vanuit eindgebruikers onder de loep om te kijken hoe de best passende technologie geselecteerd kan worden. Tijdens de discussie gaan we nader in op de vraag hoe ontwikkelaars en eindgebruikers samen tot de best mogelijke oplossingen kunnen komen voor waterkwaliteitsvraagstukken.

Hebt u vragen over het Sensileau Symposium, stuur een mail naar support@sensileau.app.

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan het Sensileau Symposium.

Share this event!