Loading Events
This event has passed.

In de nieuwe serie ‘De weg naar een nul emissie’ brengen wij verschillende technieken aanbod die jou kunnen helpen om de nul emissie te realiseren voor 2027.

In het eerste webinar zal het gaat over het project waarin Bosch Beton, Broos Water en de waterschappen Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe de mogelijkheid onderzoeken om het afvoersysteem van water in kuilvoeropslagen te optimaliseren door sensortechnologie te integreren in een zelfsturende klep. Het doel is om met meerdere sensoren de kwaliteit van het uitgaande water te meten en een klep aan te sturen waardoor een effectieve scheiding ontstaat tussen perssap en percolaatwater enerzijds en schoon hemelwater anderzijds. Het ‘vuile’ water wordt opgevangen en het ‘schone’ hemelwater wordt rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Een zelfsturende klep vraagt minder aandacht en tijd van de (melk)veehouder en geeft optimale zekerheid over het effectief scheiden van ‘schoon’ en ‘vuil’ water uit de voeropslag. Het draagt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit project wordt mede gefinancierd door STOWA (Stimuleringsbudget).

Meld je hier aan!

Share this event!