Donderdag 9 juni 2022 – 11.00-12.00 CEST

In dit project onderzoeken Bosch Beton, Broos Water en de waterschappen Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe de mogelijkheid om het afvoersysteem van water in kuilvoeropslagen te optimaliseren door sensortechnologie te integreren in een zelfsturende klep. Het doel is om met meerdere sensoren de kwaliteit van het uitgaande water te meten en een klep aan te sturen waardoor een effectieve scheiding ontstaat tussen perssap en percolaatwater enerzijds en schoon hemelwater anderzijds. Het ‘vuile’ water wordt opgevangen en het ‘schone’ hemelwater wordt rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Een zelfsturende klep vraagt minder aandacht en tijd van de (melk)veehouder en geeft optimale zekerheid over het effectief scheiden van ‘schoon’ en ‘vuil’ water uit de voeropslag. Het draagt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit project wordt mede gefinancierd door STOWA (Stimuleringsbudget).

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige serie ‘De weg naar een nul emissie’. Houd onze website en sociale media pagina’s in de gaten voor de andere webinars!

De weg naar een nul emissie
Webinar 1: Emissiearme voeropslag
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec